تبلیغات

♬♪ همه چے از همـه جا ♪ ♬ - کوچه ی54«فصل یک»
...✦..::..✿تنها مهتابــ با منـ همدرد استـ✿.::..✦...

کوچه ی54«فصل یک»

پنجشنبه 23 مرداد 1393 01:58 ق.ظ

ღبـه قــلـمღ: ςφτ∂ѓєђ
سلام به همه خوفید؟خوشید؟سلامتید؟ واستون فصل یک داستان کوچه ی 54 رو آوردم.


امیدوارم خوشتون بیاد.پس...برید ادامه...

فصل1«معرفی نامه»

ـــ سلام من شری هستم.سیزده سالمه و در مدرسه ی knowledge  درس می خوانم. من یه برادر دارم به اسم پیتر که یازده سالشه و تو همین مدرسه درس می خونه اِاِاِ بعدش چی بود؟؟؟

آندریا دوربین رو قطع کرد:«بعدش باید می گفتی کجا زندگی می کنی و اسم دوستای صمیمیت رو می گفتی .»

سرم رو خاروندم و به شوخی گفتم:«با یه مریض که اینجوری صحبت نمی کنن!»

_ببخشید مرضیتون؟

ـــ آلزایمر!!!

با تمام شدن حرفم هردو تامون پخّی زدیم زیر خنده.آندریا گفت:«فکر نمی کنم پروژه ی معر فی نامه مون امروزم تموم شه!»منم در حالی که نیشم تا بنا گوش باز بودگفتم:«چیه؟مگه می خواد زنگ بخوره؟»ــ  خودمونیما،ولی خدا یه نعمتی رو به بعقیه داده که به من نداده.میدونین چیه؟شــــــــانس!ــ هنوز جمله ام روکامل نکرده بودم که زنگ مدرسه خورد.آندریا شونه هاشو بالا انداخت و شروع کرد به جمع کردن وسایل.

زیر لب زمزمه کردم:«توچیجوری تونستی این متنو در عرض چند دقیقه حفظ کنی؟»

میخواستم صدامونشنوه ولی آنقدر که باید آروم نگفتم.پوز خندی زد ولی جوابی ازش نشنیدم.

برای چند لحظه سکوتی وحشتناک برفضا حاکم شد.

از سکوت متنفرم و همیشه سعی میکنم سکـوت حاکم بر فضارو ازبین ببرم.سعی کردم چیزی بگم که سکوت رو بشکنم ولی چیزی به ذهنم خطور نکرد.کم کم کلافه شدم و دنبال کمدم در امتداد راهرو حرکت کردم.

ـــ بیست وچهار، بیست وپنج ، بیست و شش و بیست وهفت.

کم کم صدام با عقربه ی ثانیه شمار ساعتی که بالا سرم بود در هم آمیخت و کلمات رو گم کردم.

ـــ بیست و هشت،بیست و نه،سی.

 نور اتاق چشمک میزد  به بالا نگاه کردم.یکی از لامپ های بالا سرم قطع و وصل می شد فکر کنم اتصالی داشت؛سعی کردم توجهی بهش نکنم.

ـــ سی و یک ، سی و دو...

دستمو کردم تو جیبم:«این کلید لعنتی کجاست؟»

کلیدو پیداکردم؛توی قفل گذاشتمش و چرخوندم...

صدای هیسی آروم رو شنیدم؛سرمو چرخوندم وبا دقت به اطراف نگاه کردم.هیچکی نبود.حالا سالن کاملا خالی شده بود و  می تونستم  صدای نفسهام رو که با ضربان قلبم قاطی شده بود را بشنوم.

 از پشت سرم صدای ناله شنیدم.حالادیگر به گوش های خودمم هم اطمینان نداشتم.دوباره سرموچرخوندم.با خودم فکر کردم خیالاتی شدم.ولی نه اون کیه؟

ته سالن یه نفر رو دیدم.

تمام شجاعتم رو جمع کردم،می خواستم با صدایی با کمال شجاعت بپرسم کیه ولی صدایی مثل ناله از گلوم خارج شد:«تو... تو کی هستی؟»

صدای ناله دوباره تکرار شد.

 به خودم اومدم؛ناشناس نزدیکتر می شد.

قلبم به شدت میزد پیتر...؟ اون پیتر بود؟

جلو تر اومد.حالا صورتش کاملاواضح بود آره خودش بود.

نه ... صبرکن اون چیه تو شکمش...؟یه چاقو؟ یه چاقوتو شکم پیتـر؟؟؟چقدر خون دورشو گرفته... اون... اون...

 ترس راه گلومو بسته بود و اجازه ی حرف زدن بهم نمی داد پس سرمو بردم بالا و با بلند ترین صدایی که می تونستم،جیغ کشیدم.

***

آندریا سریع اومد تو با چشماش دنبال من می گشت ولی با دیدن پیتر منو فراموش کرد:«بازچیکار کردی مردم آزار؟»

چشمام رو باز کردم.صورت خندان پیتر روجلو چشمام دیدم  احساس کردم با تمام وجود می خنده.

دستشو برد سمت خونی که روی شکمش بود و اونو خورد:«سس خوشمزه اییه خوشم میاد.»

حالا چشمم به چاقو توی شکمش بود. پیتر رد چشامو دنبال کرد و متوجه ی نگاهم شد.چاقورو ازشکمش بیرون کشیدچاقو به نظر نوک تیز می اومد؛ با حیرت به چاقو نگاه کردم،سر نداشت! باورم نمیشه از یه بچه ی یازده ساله رودست خوردم.می خواستم سرش داد بکشم اما یه چیزی راه گلوم رو بسته بود.

حالا آندریا حرف می زد:«پیتر... زود از خواهرت عذر خواهی کن.حالا!»

اما پیتر دور من و آندریا می چرخید:«ترسو... ترسو... ترسو...!»

دیگه عصبانیت داشت کورم می کرد.نا خود آگاه مچ دستشو گرفتم و تا می تونستم فشار دادم.اونو کشوندم سمت خیابون؛ کم کم ناخونام تو مچ دستش فرو رفت و شروع کرد به جیغ کشیدن و خودشو از دستام رها کرد و با کمال گستاخی گفت:«نمی خوای ناخوناتو کوتاه کنی؟»

ـــ نه!

_چرا؟؟؟

_چون هر کاربدی تنبیه ای داره!

_یعنی تنبیه منم فرو کردن ناخونای دراکولاییت تو پوستمه؟

دهنمو باز کردم که جوابشو بدم ولی آندریا از من زودتر واکنش نشون داد:«شری؛تو هنوز برادر خودتو نشناختی؟ تو اگه تا فردا حرف بزنی،اون تا پس فردا جواب میده!»

پیتر روشو برگردوند سمت آندریا:«ایول آندریا! یه کلاس تمام فشرده هم برای خواهرم بذار بلکه یاد بگیره اخلاقای من چجوریه!»

آندریا دستشو دراز کرد که اونو بگیره ولی پیتر جاخالی داد و گفت:«قبلا نشونه گیریت بهتر بودا! بالا خره کمال همنشین در همه اثر میکنه و در تو هم اثر کرد. ناراحت نشو حقیقته و همه هم میدونن حقیقت تلخه!»

تازه فهمیدم همه چیز واسم مبهم شده و به فکرفرو رفتم؛آره پیتر امروز امتحان داشت!

چشمامو به هم فشردم تا بلکه همه چیز به حالت عادی برگرده.سرمو بالا گرفتم و با اعتماد به نفس گفتم«امروز امتحان ریاضیتو چیکار کردی؟»

با به اسم بردن کلمه ی امتحان پیتر سرجاش میخکوب شد؛ احساس رضایت میکردم.

_ چند شدی؟

_نگرفت.

_گفتم چند شدی؟

ـــ یا...یا...یازده...

_یازده هم شد نمره؟

چیزی نگفت.

ـــ چه جالب خواستی نمرتم اندازه ی سنت باشه؟

بازم سکوت.

 دلم براش سوخت و سعی کردم آرومش کنم.

_شانس آوردی مامان بابا خونه نیستن وگرنه...

دستمو بردم رو گلوم و به صورت افقی حرکت دادم.انگار با چاقو دارم گلوم رو می برم.

_کجان؟

_خونه ی مادر بزرگ.

_چند وقت نیستن؟

_ده روز؛بابا ماموریت داشت و مامانم مجبور شد همراهش بره. و برای اقامت میرن اونجا.

آندریا با حرکت سرکه انگار چیزی نفهمیده گفت:«اگه بابای تو ماموریت داشته؛حتما بابای منم داشته و اگه مامان تو همراه بابات رفته،پس مامان منم رفته! ماخونه تنها میمونیم؛آه! نه!»

ابروموبالا انداختم و چند بار تند تند پلکامو رو هم زدم:«این حرفتو بده تو امتحان ریاضی ترم بنویسن؛البته باذکر منبع!»

پیتر از حرف من خنده اش گرفت ولی آندریا هیچ عکس العملی نشون نداد.

زیرلب زمزمه کرد:«باید خونه تنها بمونم؟؟»

منم دوست نداشتم خونه باپیتر تنها باشم.

_من و پیترم میایم پیشت!

تاچند لحظه نفهمیدم خوشحال یا ناراحت ولی بعد از مدتی  لبخند رضایت روی صورتش پدیدار شد.

 
ღکـآمــنــت هـــای شـکلــــاتـیღ : نفر از فصل یک داستانم خوششون اومد
ღآخرین خرابکاریღ: جمعه 16 آبان 1393 09:13 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30